Marketing odjel d.o.o. u rubrici Poslovanje od
Na koji način dostaviti odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa?
Marin Barić od
Poslodavci su suočeni s brojnim pitanjima i nedoumicama uz radno pravo, a odgovor je najčešće teško naći u opsežnoj i zahtjevnoj regulativi ali i sudskoj praksi. Najbolji način za pronalazak rješenja za probleme i nedoumice s kojima se susrećem je direktnim pitanjem i odgovorom pravnog stručnjakom za ovo područje ali kroz razmjenu iskustava s drugim kolegama. Nadam se da će na Znatku biti dovoljno stručnjaka, ali i kolega koji imaju iskustva iz radnog prava.‌

Prijavite se ili registrirajte kako biste odgovorili na ovo pitanje.

1 odgovor

+7 glasa
M.B. SEMINAR d.o.o. od

Zakonom o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; u daljnjem tekstu ZR) je određeno kako se na dostavu odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, uključujući i dostavu odluka o otkazu ugovora o radu te odluka donesenih u postupcima sudske zaštite prava iz radnih odnosa iz čl. 133. ZR-a, primjenjuju na odgovarajući način odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, odnosno Zakon o parničnom postupku (NN, br. 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19; u daljnjem tekstu: ZPP), osim ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, ili pravilnikom o radu. S druge strane, iz navedenog proizlazi kako ZR-om nije predviđena mogućnost uređenja dostave odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa u ugovoru o radu. 

Sukladno čl. 133.b ZPP-a, u parničnom postupku tuženik i tužitelj mogu sklopiti pisani sporazum o dostavi, temeljem kojeg bi se dostava u sporovima na koje se sporazum odnosi obavljala na određenoj adresi u RH, ili preko određene osobe u RH. U tom bi se slučaju smatralo da je dostava tuženiku obavljena kada je pismeno dostavljeno osobi naznačenoj u sporazumu. ZPP-om je nadalje predviđeno kako će sud, u slučaju da se dostava na ovaj način nije mogla obaviti, odrediti da se daljnje dostave tuženiku obavljaju stavljanjem pismena na oglasnu ploču suda. (https://seminar.hr/savjetnik-misljenja/)

U tom slučaju smatrat će se da je dostava obavljena istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču suda. Ovaj se sporazum, sukladno odredbama ZPP-a, može sklopiti u vezi određenog spora koji je već nastao, ili budućih sporova koji mogu nastati iz određenoga pravnog odnosa. ZPP-om se nadalje predviđa kako je, u slučaju da je tuženik fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost, ovaj sporazum valjan samo ako je na njemu potpis tuženika javno ovjeren. Postavlja se pitanje može li se ova odredba ZPP-a primijeniti i u radnim odnosima?

U slučaju da se opredijelimo za mogućnost ovakvog načina uređenja dostave u radnim odnosima, to bi u praksi značilo kako bi stranke ugovora o radu, poslodavac i radnik, mogli zaključiti takav sporazum o dostavi odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa, s time da bi prilikom sklapanja takvog sporazuma (ugovora) morali odrediti adresu na koju će se dostavljati odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa, koja mora biti u RH. Pri tome bi, sukladno čl. 133.b st. 5. ZPP-a, potpis radnika morao biti javno ovjerovljen od strane javnog bilježnika.

Što se tiče sadržaja ovog sporazuma, poslodavac i radnik morali bi naznačiti na koju će im se adresu dostavljati odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa. To ne mora biti njihova adresa prebivališta, boravišta, odnosno sjedišta nego i neka druga adresa na koju bi se izvršavala dostava, npr. adresa javnog bilježnika, odnosno ugovorne strane bi se mogle sporazumjeti o dostavi putem javnog bilježnika. Naime, sukladno odredbi čl. 133.b st. 1. ZPP-a, dostava se može izvršiti i putem određene osobe, što može biti i javni bilježnik.

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa preporučenom poštom bez povratnice nije nezakonita.

Sukladno ZPP-u, fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost te fizičkoj osobi koja obavlja registriranu djelatnost u sporovima koji se ne tiču te djelatnosti, tužba, platni nalog, presuda i rješenje protiv kojeg je dopuštena posebna žalba te pravni lijek, dostavit će se osobno stranci odnosno njezinom zakonskom zastupniku odnosno opunomoćeniku. Druga pismena dostavit će se osobno kada je to izričito predviđeno ZPP-om, ili kada sud smatra da je zbog priloženih isprava u izvorniku, ili zbog kojega drugog razloga potrebna veća opreznost. Ako navedene odredbe ZPP-a primijenimo na radne odnose, to znači da se radniku osobno dostavljaju sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa protiv kojih je dopušteno podnošenje zahtjeva za zaštitu prava, odnosno praktično sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa.

To se sigurno odnosi i na sve odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa kod kojih neko pravo radnika ovisi o roku koji počinje teći od dana dostave tih odluka. Dostava se obavlja radniku na adresu koju je dostavio poslodavcu, odnosno drugoj osobi i na adresi koja je naznačena u eventualno sklopljenom sporazumu o dostavi.

Izvor: https://seminar.hr/

Mia Marijanović 25.09.2020. pitanje u rubrici Pravo od Mia Marijanović
04.08.2021. promjena rubrike od Znatko
Što uređuje Zakon o parničnom postupku (ZPP)?
Mia Marijanović 25.09.2020. pitanje u rubrici Pravo od Mia Marijanović
04.08.2021. promjena rubrike od Znatko
Što se uređuje Zakonom o radu (ZR)?

Slična pitanja

2 odgovora 3.3k 👀
1 odgovor 726 👀
1 odgovor 410 👀
1 odgovor 491 👀
1 odgovor 15.4k 👀
Znatko predstavlja

Umjetna inteligencija u službi prodaje

Zagreb
24. - 25. 10. 2024.

KUPI ULAZNICU
Znatko predstavlja

Najnoviji trendovi u IT industriji

Zagreb
28. i 29. 11. 2024.

KUPI ULAZNICU

14.4k pitanja

23.4k odgovora

9.0k komentara

1.7k korisnika

...